Roskilde Universitetsbiblioteks generelle servicedeklaration

Roskilde Universitetsbiblioteks formål er at tilbyde services til sine brugere. Formålet er opfyldt når brugerne oplever at de får brugsværdi ved at benytte RUbs services.

RUb indhenter løbende data om brugernes benyttelse af sin serviceportefølje for at kunne vurdere, om ressourcerne bruges optimalt. De indsamlede data er data fra brugerundersøgelser, data fra logfiler, iagttagelsesdata og andre data, som opsamles om brugernes benyttelse af RUbs services. Undertiden sammenholdes disse data med data fra eksterne kilder for at præcisere vurderingerne. Et par eksempler:

Når data viser, at brugerne tenderer til at opholde sig i stadig længere tid i det fysiske bibliotek, udvides åbningstiden, og der etableres flere læse- og studiemiljøer. Når data viser, at brugere som benytter særlig biblioteksvejledning til rapportskrivning, opnår signifikant højere eksamenskarakterer, vil det være nærliggende at udvide denne service til flere studerende.

Denne bestræbelse betegnes internationalt i nyre fagterminologi for library impact og er et middel, som kan benyttes, hvis man vil undersøge om biblioteket lever op til sit formål og evaluerer sine services. Services kan beskrives på samme måde som fysiske produkter, og når det sker, taler vi om servicedeklarationer. Servicedeklarationer er temporære, både fordi indholdet forbedres, eller fordi vigende ressourcer gør det nødvendigt at nedjustere leverancens indhold. Servicedeklarationer ændres også, når brugerdata enten som spor i logfiler, igennem iagttagelser eller som ytringer i et spørgeskema, viser det betimelige i at ændre serviceindhold.

Forslag om at forbedre bibliotekets service sendes til biblioteket.

Kontaktoplysninger
Adresse: Universitetsvej 1 – postboks 258 – 4000 Roskilde
Email: rub@ruc.dk
TLF: 4674 2207
Medarbejderoversigt

Hvordan bliver man bruger af Roskilde Universitetsbibliotek?
RUb er et offentligt bibliotek, og alle har adgang til dets materialer og services. RUb er både et fysisk bibliotek og et e-bibliotek. E-biblioteket kan tilgås via Internettet og rummer de elektroniske ressourcer – tidsskrifter, bøger, dokumenter, databaser – som RUb har købt adgang til eller formidler. Opholder man sig på RUC Campus/det fysiske bibliotek, har man adgang til alle RUbs elektroniske ressourcer. Opholder man sig uden for RUC, kan en del af de elektroniske ressourcer kun benyttes af studerende og ansatte ved RUC.

På Roskilde Universitetsbiblioteks hjemmeside kan man finde oplysninger om det fysiske bibliotek: om adgang til samlingerne, åbningstider, muligheder for vejledning, ”book en bibliotekar” kataloger, kurser, lånemuligheder, kopi- og printmuligheder, toiletfaciliteter for handicappede, bleskift på småbørn mv. På RUCs hjemmeside oplyses om trafikforbindelser.

Ønsker man at benytte det fysiske bibliotek, og er man ikke allerede oprettet som låner, skal man møde personligt frem og vise studiekort/personalekort/sygesikringsbevis for at kunne låne bøger, så bliver man oprettet med det samme. Studerende/ansatte bruger deres studiekort/personalekort som lånerkort. Eksterne brugere får et gæstekort. Tekniske forhold gør, at nye studiekort og personalekort ikke ved udstedelsen kan benyttes til udlån. Kortene skal først aktiveres ved henvendelse i RUb's udlån. Hvis man endnu ikke er låner, men har fundet bøger på RUbs hjemmeside, kan man telefonisk eller på email bede om at få dem stillet til side. Man bliver oprettet som låner, når man henter bøgerne. Når man først er oprettet som låner, kan man forny sine lån, opdatere og ændre sine stamdata og pinkode på hjemmesidens lånerstatus-menu.

Åbningstider og adgang til Roskilde Universitetsbibliotek
RUb har åbent 8-24 alle ugens dage og er bemandet med 2 biblioteksfagligt ansatte 9-16 mandag-fredag. Ønsker man adgang udenfor den bemandede åbningstid, sker det på følgende måde:

 • Nye studerende og ansattes studiekort og personalekort virker automatisk som adgangskort til RUb, når man henvender sig til RUC's servicedesk for at få adgang til den RUC-bygning, hvor man har sin arbejdsplads.
 • Andre studerende og ansatte skal henvende sig på RUC's servicedesk.
 • Eksterne brugere, som ønsker at benytte RUb uden for bemandet åbningstid, får udstedt et særligt lånerkort/adgangskort ved henvendelse i bibliotekets Information.


Personlig betjening
Alle Roskilde Universitetsbiblioteks medarbejdere deltager i personlig betjening af bibliotekets brugere. Betjeningen sker over nettet eller i biblioteksrummet, hvor der undervises, informeres og vejledes. Vi evaluerer løbende vores betjening for at fastholde eller højne kvaliteten.

Selvbetjening over nettet, udlån, reservationer og indlån fra andre biblioteker
Selvbetjening sker fra din computer, din mobil eller i det fysiske biblioteksrum.
En stor del af bibliotekets fysiske bogsamling står på åbne hylder, hvorfra lånerne betjener sig selv. For studerende er lånetiden for bøger 1 måned og for tidsskrifter 14 dage. Når lånetiden på en bog er ved at udløbe, eller hvis reserveret materiale er klar til afhentning, sender biblioteket en email-påmindelse til din mailadresse eller en sms. Det er dit ansvar at aflevere eller forny lånet til tiden. Du kan forny op til 3 måneder, hvis der ikke er andre, der ønsker bogen. Du kan kontakte os og få hjælp til fornyelse af lånet, hvis du selv er forhindret. Påløbne gebyrer kan ses under din RUb-lånerstatus og kan betales i Informationen eller over nettet. – Se RUbs lånereglement for flere detaljer, hvoraf fremgår, at RUC-ansatte har mulighed for særlige udlånsvilkår.

Materiale, som er udlånt, kan reserveres. Vi sender besked, når materialet er afleveret og klar til afhentning, eller sender det mod betaling til din privatadresse. Hvis der er kø for at låne bogen, er lånetiden 14 dage. Kan du ikke vente på, at materialet kommer hjem, indlåner vi det til dig fra et andet bibliotek, hvis vi kan finde et ledigt eksemplar. Når bøger, som RUb på dine vegne har indlånt fra andre biblioteker, er ankommet, får du besked samme dag. Man må regne med, at ventetid på indlånt bog gennemsnitlig er 5 dage.

Bøger, der er kommet retur efter udlån, er tilbage på hylderne senest 24 timer efter modtagelsen. Biblioteksmaterialer, som ligger på studiepladser, samles sammen hver morgen og stilles på plads.

Print, scan, kopiering
Alle faciliteter og maskiner i publikumsområderne bliver gennemgået dagligt for at sikre, at de virker. Maskiner, som er i stykker, får påsat en meddelelse herom. Der er altid et tilstrækkeligt lager af papir ved printere og kopimaskiner. Kopiering fra bibliotekets maskiner er en betalingsservice. Printer du mere end én side, er det ligeledes en betalingsservice – pay print - men du kan printe én side gratis af f.eks. en katalogpost eller en mail ved at vælge ”screen print” på printmenuen. Du kan desuden sende print til andre maskiner uden for biblioteket. Er det første gang du printer/scanner/kopiere eller har du brug for hjælp til tilkøb af ekstra print, hjælper personalet i informationsskranken dig. Personalet tilkaldes, hvis der opstår funktionssvigt med kopimaskiner og printere.

Levering fra magasin

 • bøger
  En stor del af bøgerne (især ældre) er opstillet i et lukket magasin. Når du finder en ønsket bog i katalogen, der står i lukket magasin, skal du klikke på Bestil-knappen. Der fremkommer så en formular på skærmen, som du skal udfylde. Personalet afhenter løbende fra bogmagasinet i den bemandede åbningstid 9-16 (hverdage hver hele time 9-16 - udgår). Hvis du ikke afventer magasinafhentningen, opstilles bogen på reservationshylderne, og du får en email-besked eller en sms om, at bogen er klar til afhentning.
 • tidsskrifter
  Papirtidsskrifter ældre end 1990 fra fjernmagasin afhentes 2 gange dagligt, klokken 11 og kl. 15.

 

Elektroniske ressourcer
Biblioteket abonnerer på en meget stor samling elektroniske tidsskrifter og databaser. Desuden opsamler biblioteket elektroniske forskningsartikler og rapporter, udarbejdet af RUC ansatte og studerende, i et e-dokumentarkiv. De samlinger, som biblioteket selv har registreret og samlet, er frit tilgængelige over internettet, hvorimod andre elektroniske ressourcer - bøger, tidsskrifter og databaser i abonnement - kan tilgås fra det fysiske bibliotek og campus eller via fjernadgang for studerende og ansatte på RUC.

Bogforslag
RUb modtager med tak forslag til boganskaffelser, såvel forslag om indkøb ekstra dubletter som køb af nye bogtitler. Forslag kan sendes til postkassen - bogforslagsformular – som tømmes løbende. Bibliotekets bogvalgspolitik prioriterer indkøb af elektroniske bogtitler, når dette er muligt, fordi e-materialer kan udnyttes mere fleksibelt og kræver færre personaleressourcer.
 
Bibliotekets ansatte forsøger forud for hvert semester at indkøbe de bogtitler, som skal anvendes i undervisningen, så de er klar til udlån ved semestrets begyndelse. Vi overvåger løbende reservationslister og indkøber ekstra eksemplarer af papirbøger, for at ventetiden kan blive minimal.

Privatlivspolitik
Biblioteksbrugernes behov behandles seriøst og med respekt. Vi hverken omtaler eller diskuterer brugerens forhold udover som led i det professionelle arbejde. Den enkeltes låneforhold er fortrolig i forhold til tredjepart.

Forskersupport
RUb tilbyder at supportere RUC-forskere med dokument-søgning, workflow-service og publiceringsservice. RUb kan også bistå med vejledning ved forskningsregistrering, forskningsansøgninger og hjælpe med at gøre kursuslitteraturen til undervisning tilgængelig for de studerende samt bistå med råd og hjælp til at finde gældende aftaler i forbindelse med ophavsret i det anvendte materiale. RUb tilbyder i samarbejde med EAE kurser og værktøjer målrettet universitetets Ph.d.-studerende, adjunkter og undervisere.

RUCforsk
I forbindelse med support af VIP’ernes forskningsregistrering, kan RUCforsk teamet kontaktes på rucforsk@ruc.dk. Vi behandler spørgsmål ang. registreringer i Pure (publikationer, aktiviteter, presseklip, CV etc), BFI-spørgsmål, spørgsmål om Open Access samt afrapportering ud fra Pure data. Herunder BFI afrapportering til akkreditering.

Studentersupport
Bibliotekets Information er bemandet hverdage kl. 9:00-16:00. Her kan du henvende sig uden forudgående aftaler og fremføre dit ønske. Du kan få hjælp i form af:

 • Biblioteksinformation
  Få hjælp til din lånerstatus, adresseændring, reservationsafhentninger, fornyelser, gebyrbetalinger og fremfinding af materialer, der ikke står på plads. Du kan desuden hente indlån fra andre biblioteker, få hjælp til print og diverse. Det er også herfra, der besvares telefonopkald, chat og e-mail henvendelser.
 • Referencevejledning
  Du kan i hele tidsrummet 9:00-16:00 få hjælp til generel informationssøgning og i fagspecifik søgning foretaget af bibliotekarer, fagreferenter og informationsspecialister. Vi hjælper også med referencehåndtering og bestilling af indlån fra andre biblioteker. Du behøver ikke bestille tid i forvejen.
 • Undervisning
  Undervisning af studerende og forskere i generel informationssøgning og i fagspecifik søgning foretages af bibliotekarer, fagreferenter og informationsspecialister.
 • Læringsmål for studenterundervisning indtil bachelorniveau er at understøtte dine kompetencer til selvstændigt at kunne:
  • opstille en søgestrategi relateret til dit projektemne
  • vurdere anvendeligheden af den indsamlede litteratur
  • anføre korrekte referencer herunder kendskab til referencehåndteringsværktøjer   
 • Læringsmål på kandidatniveau er, at du desuden skal kunne:
  • kende og anvende avancerede søgetekniske værktøjer
  • diskutere forskellige søgestrategier metodisk
  • redegøre for styrker og svagheder ved de anvendte søgesteder


Læringsmålene opfyldes gennem øvelsesbaseret holdundervisning og evalueres af de enkelte uddannelser i forbindelse med bestået kursusdeltagelse eller projekteksamen.

Book1biblotekar
Book en bibliotekar er et tilbud til alle RUC-studerende, uanset om du er bachelorstuderende, overbygningsstuderende, i gang med speciale, masteruddannelse etc.  Projektvejledning forestås af bibliotekets bibliotekarer og informationsspecialister. Med udgangspunkt i projektemnet får du hjælp til informations- og litteratursøgning i forbindelse med opgaveskrivning:

 • Valg af søgestrategi
 • Udvælge relevante databaser
 • At finde andre relevante kilder
 • Tips til vurdering af internetkilder
 • Råd om at holde styr på den litteratur, du/I bruger

 

Arbejdspladser og stillelæsesale
Biblioteksbygningen tilbyder omkring 400 opholds- og læsepladser, gående fra stillelæsepladser til arbejdspladser for projektgrupper og sofaarrangementer. Ind imellem disse typer findes mange andre læsepladstyper for at kunne imødekomme differentierede og skiftende behov for ophold.

Grupperum
Biblioteket har pt et grupperum, som kan bookes over RUC's Outlook/Webmail - 26.127 RUb projektrum L3.

Toiletter
Der er toiletter på alle tre biblioteksetager. Vi forsøger at holde en høj hygiejnestandard, men oplever du at standarden er kritisabel, bedes du påtale det i udlånsinformationen.

Udlån- og afleveringsautomater
Der er opstillet automater til udlån og aflevering af materialer. Uden for bemandet åbningstid kan du aflevere materialer i postkassen, der står til venstre for hovedindgangen.

Forfriskninger
På biblioteket findes kold- og varmtvandshaner. Desuden er der opstillet automater, hvor man kan købe snacks, kolde og varme drikke. Haner og automaterne finder du ved Informationen.

Udlån til andre biblioteker
Lånebestillinger fra andre biblioteker ekspederes samme dag, som de modtages og klargøres til afhentning af bibliotekernes kørselsordning. RUb indgår i flere bibliotekpartnerskaber, nationale, nordiske og internationale, hvis formål det er at nedbringe ventetider på lån mellem biblioteker.

 
 
Send rettelser til webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitetsbibliotek
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
4674 2207 / rub@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Citat

ÅbningstiderMed adgangskort
Alle dage 08:00 - 00:00

Uden adgangskort
Mandag - Fredag 08:00 - 16:00

Personlig betjening
Mandag - Fredag 09:00 - 16:00

> Åbningstider sommer, jul og nytår